Ön Bilgilendirme Formu

1.1 - SATICI

Ünvan : #SName# |  E-posta:   #SEmail#

Telefon:   #STelephone# | Adres :  #SAdres#


1.2 - ALICI

İsim/Unvanı :  #CName#| Email :  #CEmail# 

Telefon :  #CTelephone#| Adres :  #CAdres#

Tarih : #DATE#


2. SATIŞ BİLGİLERİ:

İşbu Ön Bilgilendirme Formunakonu hizmet bilgileri aşağıdaki gibidir:

#BASKET#

Alıcı, Satıcılar tarafından listeleme sayfasında yer verilen ve işbu önbilgilendirme formunda yer alan ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satışfiyatı, ödeme şekli, teslimatına ilişkin bilgileri dahil fakat bunlarla sınırlıolmamak üzere ürün/hizmet ile ilgili her türlü bilgiyi okuduğunu, anladığını veonayladığını kabul ve beyan eder.


3. CAYMA HAKKI:

Alıcı, Satıcı ile yapacağımesafeli sözleşmelerde herhangi bir gerekçe göstermeksizin 14 gün içerisindecayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresi malın teslimine ilişkinsözleşmelerde alıcının ürünü teslim almasından itibaren, ürün haricindekihizmete ilişkin sözleşmelerde ise sözleşmenin yapıldığı tarihten itibarenbaşlar. Alıcının cayma hakkını Satıcıya yöneltmesi gerekmektedir. Alıcı işbuhakkını süresi içerisinde ve yazılı olarak Satıcının açık adresine yapacağıyazılı bildirim, e-posta veya fax yolu ile kullanabilir. Satıcı, Alıcının caymatalebinin kendisine ulaştığını Alıcıya yapacağı bildirimle teyit etmek zorundadır.

Alıcı, cayma hakkının hukukauygun olarak kullanıldığı durumlarda iade işlemini gerçekleştirirken Satıcıtarafından kendisine bildirilen taşıyıcıyı tercih edecektir. Alıcıya iade içinherhangi bir taşıyıcı bilgisinin sunulmadığı veya adresinde söz konusutaşıyıcının şubesinin bulunmadığı haller dahil olmak üzere Satıcı, Alıcıdanhangi ad altında olursa olsun iade masrafı talep edemez. Satıcı ilave hiçbirmasraf talep etmeksizin iade edilmek istenen ürünü Alıcıdan almakla yükümlüdür.

Alıcı, Mesafeli SözleşmelerYönetmeliği md. 15/1 uyarınca cayma hakkını aşağıdaki hallerde kullanamayacağınıkabul etmiştir:

a) Fiyatı finansal piyasalardakidalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolündeolmayan mal veya hizmetler,

b) Tüketicinin istekleriveya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,

c) Çabuk bozulabilen veyason kullanma tarihi geçebilecek mallar,

ç) Tesliminden sonra ambalaj,bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan: iadesisağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,

d) Tesliminden sonra başkaürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,

e) Malın tesliminden sonraambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halindemaddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,

f) Abonelik sözleşmesikapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,

g) Belirli bir tarihteveya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecektedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesineilişkin hizmetler,

ğ) Elektronik ortamda anındaifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar,

h) Cayma hakkı süresi sonaermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler.

4. İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarakkabul edilmiştir.

5. Satıcı, ürün veya hizmeti, alıcı ödeme yaptıktan sonra 3 (üç) iş günü+24 saat içinde alıcının adresine gönderir ve gönderi bilgilerinin siteye girişinisağlar. Gönderilen ürün veya hizmeti teslim alan alıcı, ürün/hizmet kararlaştırılanniteliklere ve şartlara uygun ise, ürün ve/veya hizmet bedelinin satıcınınbanka hesabına transferi için #SITEURL# üzerinden onay verir.

Alıcı, Satıcının ürünün kargo bilgilerini veya hizmetin ifa edildiğineilişkin bilgileri www.#SITENAME#.com sitesine girmesini müteakiben 3 (üç) işgünü +24 saat içinde onay veya iade bildiriminde bulunmazsa, ürün veya hizmetbedeli Satıcının hesabına transfer edilir. Bu amaçla, 3 (üç) işgünününtamamlanmasını takiben, alıcının e-posta hesabına, #SITENAME# tarafından birhatırlatma mesajı atılacaktır. Alıcının bu e-posta mesajına istinaden, takipeden 24 saat içerisinde ürün ve/veya hizmete ilişkin şikâyetini site üzerindeniletmemesi halinde, ürün ve/veya hizmet bedeli Satıcıya transfer edilecektir.

6. Alıcı ve Satıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Elektronik TicaretDüzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında #SITENAME#'un mesafeli sözleşmekurulmasına aracılık eden Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu veSatıcı ve/veya Alıcılar tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle,buiçerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetinyada durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumluolmadığınıkabul, beyan ve taahhüt ederler. Satıcı, #SITENAME# kullanıcı sözleşmesindetanımlanan Sıfır Risk Sisteminin işleyişininin sağlanması amacıyla, satışasunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin kendi namve hesabınaAlıcı'dan tahsil edilmesi konusunda, #SITENAME#'u münhasır olarak temsilciolarak atadığını kabul etmektedir. Temsil yetkisinin Satıcı tarafından iptaledilmesi halinde #SITENAME#, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Satıcı'nınüyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. Alıcı, ürün ve/veya hizmetlere ilişkinödemeyi Satıcı'nın temsilcisi sıfatıyla #SITENAME#'a yapmakla alım-satım akdikapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş olacaktır.

7. Alıcı satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin varsa şikayetlerini yukarıdabelirtilen iletişim bilgileri üzerinden Satıcıya iletebilir. Site üzerindensatın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin #SITENAME#'un herhangi biryükümlülüğünün bulunmadığını kabul eden Alıcı, ana sayfada yer alan MüşteriHizmetleri bölümünden #SITENAME# ile her zaman iletişim kurabilir.

8. Alıcı, satın alınan ürün ve hizmetlerle ilgili çıkacak ihtilaflara ilişkinSatıcıya yönelteceği her türlü talebini Tüketici Hakem Heyetleri ve TüketiciMahkemeleri nezdinde ileri sürebilme hakkına sahiptir.

9. İşbu Ön Bilgilendirme Formuna konu ürün veya hizmetten kaynaklanan ihtilaflarda,Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı'nın yerleşimyerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı'nın yerleşim yerindeki TüketiciMahkemeleri yetkilidir.

10. İşbu ön bilgilendirme formu Satıcının site üzerindeki ürün veya hizmetlerineyönelik sunduğu her çeşit bilgi/reklam/açıklama ile bir bütün olup Alıcı veSatıcı arasında yapılan Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır.Alıcı, işbu ön bilgilendirme formu ve Satıcı ile akdedeceği Mesafeli SatışSözleşmesi'ndeki ürün veya hizmete ilişkin bilgiler nedeniyle her türlütalebini tüketici mevzuatı kapsamında Satıcıya yöneltmesi gerektiğini kabuleder.

11. Alıcı işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi'ni onaylamasınıtakiben sitedeki "Ödeme Yap" butonunu tıklamakla seçtiği ürün veyahizmete ilişkin ödeme yükümlülüğü altına girdiğini kabul eder.